Adatkezelés

Bevezetés

Az PURPOINT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:6726 Szeged,Tárogató utca 17. B. ép., Cg.:06-09-014502,adószám:14915543-2-06, továbbiakban adatkezelő) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A PURPOINT Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben, megfelelő módon értesíti az érintetteket.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének- (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából,jelen szabályzat nyilvánossá, és oldalunkon bárki számára megismerhetővé tétele útján, eleget téve az új törvényi szabályozásnak, Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét, az alábbiakban tájékoztatjuk társaságunk a PURPOINT Kft. adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
A PURPOINT Kft. társaság a honlapra látogató által tett megkeresésre történő válaszadás és információnyújtás, továbbá a vele szerződésben álló természetes személyek, illetve a jogi személyek képviseletét ellátó természetes személyek részéről történő megrendelések és szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése végett, és ellátása céljából személyes adatok megadását kérheti az érintett személytől.
Az adatkezelés célja az érintettel létrejött szerződéses jogviszony végett szükséges kapcsolatfelvétel, illetve kapcsolattartás, továbbá a megrendelés, valamint szerződéskötés nyomán a társaságot érintő kötelezettségek teljesítése, illetve jogok gyakorlása.

Személyes adatok köre, adatkezelés célja,jogalapja és időtartama:
A PURPOINT Kft. tevékenységével összefüggésben végzett adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Felhívjuk Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A PURPOINT Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);


Ügyfél levelezés,kapcsolatfelvétel:

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

adatkezelés célja: A társasággal kapcsolatot felvevő vagy általa megkeresett személlyel történő esetleges jővőbeli együttműködéshez szükséges egyeztetés, a társaság és az érintett személy közti szerződéses kapcsolat létrehozatal,előremozdítása, illetve vásárlói kapcsolattartás
adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]
adatkezelés időtartama: Amennyiben a létrejött szerződéses jogviszonyra külön jogszabályi rendelkezés nem vonatkozik, úgy az érintett személy által történő visszavonásig,ennek hiányában 5 évig.

A társaság által meghirdetett állásra történő jelentkezés:
adatkezelés célja: a PURPOINT Kft. -nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a társaság e-mail címére elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.
Az adatok törlésének határideje: az álláshirdetésre történő jelentkezéstől számított egy év.

Az adattovábbításra vonatkozó tájékoztatás:

Az Adatkezelő meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése, vagy a belső adminisztratív céljának teljesítése érdekében - az Érintettek személyes adatait továbbíthatja.
Adattovábbítás esetén - jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével - az Adatkezelő kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az Érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.
Amennyiben az Adatkezelő személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión kívüli országba - továbbít (vagy harmadik országban működő adatkezelő számára elérhetővé tesz), úgy az Adatkezelő köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik országban működő adatkezelő, vagy adatfeldolgozó az

Az adatokat kezelők, adatokhoz hozzáférők köre:

Az adatkezelés során az Ön által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a PURPOINT Kft. alkalmazottjai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége az érintettek által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok teljes körű betartásával tárolni, kezelni, illetve felhasználni. Az adatkezelő és az adatkezelő munkatársai kizárólag a feladatuk elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben, és a szabályzatban meghatározott ideig kezelik az ön által rendelkezésre bocsátott adatokat.

A PURPOINT Kft. az adatkezelése során:
a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeli.
a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Az adatkezelő neve, elérhetősége:
Név: PURPOINT Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Tárogató utca 17. B. épület
Cégjegyzékszám: 06-09-014502
A bejegyzőbíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 14915543-2-06
Telefonszám: +36-30-441-1131
E-mail: ur.jozsef@purpoint.hu

Jogorvoslati lehetőségek:

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön a jelen szabályozásban megadott elérhetőségeken keresztül,illetve személyesen :
tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről.
jogosult arra, hogy személyes adataihoz bármikor hozzáférjen, azokat frissítse, módosítsa, helyesbítse
kérje azok törlését,
kérheti az adatkezelés korlátozását
élhet adathordozáshoz való jogával
az adatkezelésre vonatkozóan adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja
panaszt tehet az adatkezelőnél
bíróság előtt jogorvoslattal élhet jogainak megsértése esetén
illetve adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön, mint adatkezeléssel érintett, jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
-az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában, illetve a kezelt személyes adatok kategóriája
- Azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják
- Azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják
- Ha az adatot az Adatkezelő nem Öntől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ
- Az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye

Az adatkezelő Öntől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.
Amennyiben az Ön jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Helyesbítéshez való jog:

Ön , mint adatkezeléssel érintett, jogosult arra, hogy , hogy az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje, amennyiben ezen személyes adatok hiányosak, úgy jogosult a személyes adtok kiegészítését kérni.
A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az adatkezelő a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. Az adatkezelő jogosult indokolt esetben az érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.
Az adatkezelő az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.
Az Adatkezelő az érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel a személyes adatokat közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést. Az lrintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Törléshez való jog:

Ön, mint adatkezeléssel érintett, jogosult az adatkezelőtől a az Önre vonatkozó adatok késedelem nélküli törlését kérni,amennyiben az adatkezelő által megnevezett célból történő adatkezeléshez azok szükségtelenné váltak, illetve ha az adatok kezelésének jogalapja az Ön által korábban adott hozzájárulás volt ,melyet később írásban tett nyilatkozatával visszavont. Továbbá jogosult a kezelt személyes adatok törlését kérni amennyiben azok kezelése jogellenesen történt, valamint ha az adatkezelőre nézve kötelező uniós vagy nemzetközi jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez az szükséges.
Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
Amennyiben az adatkezelő az érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az érintetett megfelelő módon tájékoztatja.
Az adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;
a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően ellehetetlenítené vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult indítványozni, hogy az adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
Vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát);
Az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de Ön törlés helyett korlátozást kér;
Az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Ön az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. ;
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.
Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintett előzetesen tájékoztatja.
Az adatkezelő az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
Az adathordozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelővel közölt személyes adatait megkapja, illetve azokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.
Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az érintett az adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és az érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és az adatkezelés automatizált módon történik.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja.
Az adathordozhatóság körében az adatkezelő köteles ingyenesen az érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.
Abban az esetben, amennyiben az érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.
Hozzájárulás visszavonása:
Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése önkéntes hozzájáruláson alapszik, úgy ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja, tekintettel arra, hogy az érintett a hozzájárulását önkéntes alapon nyújtja, és jogosult azt bármikor visszavonni. A visszavonás az azt megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Eljárási szabályok:

Fenti eljárások vonatkozásában az érintett személy kérelmét az adatkezelőnél nyújthatja be, írásban, elektronikus úton vagy papír alapon. A kérelmet benyújtó személy köteles abban megjelölni, hogy mely személyes adatok vonatkozásában kíván élni fent nevezett jogaival.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül (indokolt esetben ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, mely meghosszabbítás tényéről és indokairól az érintett személyt előzetesen tájékoztatni kell) köteles azt elbírálni.
Amennyiben az érintett kérelme megalapozott, az adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére. Ha az adatkezelő az Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az érintett az adatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Panasztétel joga:

rsaság által történő adatkezelés vonatkozásában nem ért egyet valamely intézkedéssel, a Társaság által követett eljárási renddel, illetve az Ön által megadott személyes adatok kezelésének kivitelezésével, az adatok felhasználásával,továbbításával, a fent megnevezett jogainak gyakorlásán felül panasszal élhet az adatkezelőnél, melynek,elbírálására vonatkozóan az előző pontban ismertetett eljárási rend az irányadó.

Bíróság előtti jogorvoslat:

Ön – panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az Adatkezelővel, mint magyar adatkezelővel szemben, magyar bíróság előtt indítható per.
A pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága előtti eljárás:

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő (ideértve a Adatkezelő) általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

Elérhetőségek:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Adatkezelés
Adatkezelés